DAWNIEJ

Zarząd i pracownicy WIPLAST SP. Z O.O. przykładają dużą wagę do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, przy równoczesnej dbałości o środowisko naturalne oraz realizacji polityki odpowiedzialności społecznej. Odpowiedzialny biznes to strategia zarządzania, która pozwala minimalizować ryzyko i maksymalizować szansę na powodzenie naszej firmy w dłuższym okresie. To także umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby zwiększyć jego pozytywy wkład w rozwój społeczeństwa i jednocześnie minimalizować negatywne skutki działalności gospodarczej. Celem podkreślenia misji wpisującej się w rozwój polityki zrównoważonego rozwoju należy pokreślić fakt, że wśród elementów branych każdorazowo pod uwagę przy wyborze maszyn produkcyjnych, są wskaźniki zużycia energii, generowania odpadów poprodukcyjnych oraz uciążliwości w zakresie hałasu cyklu technologicznego. Wielu z dostawców jednostek, które pracują w przedsiębiorstwie, posiada wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Ważną kwestia w trakcie kształtowania zakresu rzeczowego inwestycji są także inne rozwiązania proekologiczne, zastosowane u producenta maszyn. Spółka WIPLAST aktualnie wdraża System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2001, którego zakres obejmuje również aspekt ekologiczny w realizacji zakupów, a także problematykę współpracy z podwykonawcami. Ponadto przedsiębiorstwo przy sporządzaniu dokumentów księgowych uwzględnia tematykę ochrony środowiska co oznacza, że nakłady i koszty związane z działalnością środowiskową są uwzględniane w kosztach produkcji przedsiębiorstwa. Dokonuje sie tzw. grupowania kosztów stosownie do celów ekologicznych, rejestrowanych procesów oraz zdarzeń. Co więcej przez nasz zespół ksiegowy tworzone są konta pro forma zawierające wyodrębnione przychody, koszty, aktywa i pasywa, a także wydatki związane właśnie z ochrona środowiska. Wdrażając reguły zrównoważonej polityki, konieczne jest poczucie odpowiedzialności w zarządzaniu firmą, dlatego m.in. brane są w naszej spółce pod uwagę koszty związane z uzyskaniem pozwoleń środowiskowych, a także koszty inwestycji skorelowanych w mniejszym lub większym stopniu z celami ekologicznymi. Rezerwy na zobowiązania ekologiczne, pożyczki kredyty od banków i instytucji ukierunkowane związane z przedsięwzięciami ekologicznymi lecz w różnym stopniu z nimi skorelowane, zobowiązania z tytułu podatków i opłat ekologicznych. Zobowiązania związane ze zdarzeniami losowymi powstającymi wskutek awarii urządzeń produkcyjnych lub ochronnych. Maja one charakter niezwykle sporadyczny jednak szkody spowodowane w środowisku, w otoczeniu jednostki powinny być zrekompensowane wprost przez uregulowanie zobowiązań z tego tytułu przez sprawce szkody.

DZIŚ

Firma Wiplast Sp. z o.o. ma na szczególnej uwadze satysfakcję swoich klientów. Oferowany przez nas asortyment spełniają międzynarodowe standardy jakości oraz wpisuje się w indywidualne potrzeby odbiorców i dynamiczne wymogi rozwijającego się rynku. Posiadamy profesjonalny park maszynowy oraz dobrze wyposażone laboratorium, a także zespół wyszkolonych pracowników fizycznych i profesjonalne kadry umysłowe. Każdy z pracowników dobrze zna politykę jakości formy, informacje jej dotyczące zostały wywieszone w kilki widocznych miejscach na terenie zakładu. Stosowanie polityki jakości oraz zasad zrównoważonego rozwoju pozwalają nam osiągać przewagę nad konkurencyjną, a dzięki profesjonalnemu zarządzenie nadal utrzymujemy wysoką pozycję na rynku tworzyw sztucznych.

JUTRO

Świadomy biznes nie opiera się wyłącznie na dążeniu za wszelką cenę do rentowności firmy. Trzeba również pamiętać o wartości społeczeństwa w tym społeczeństwa lokalnego czyli tak zwanej małej ojczyzny. W tym celu co roku bierzemy udział w szeroko zakrojonych akcjach pomocowych oraz sponsoringu.

Politykę kadrową prowadzimy według zasad równego traktowania pracowników. Do polityki równych szans obliguje nas zdrowy rozsądek oraz korzystanie ze środków UE w latach ubiegłych. Aktualnie na terenie zakładu pracuje 24 kobiet w tym 12 osoby powyżej 50 roku życia oraz 6 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Najważniejszym kryterium podczas rekrutacji nowych pracowników jest wiedza i doświadczenie w branży tworzyw sztucznych. Dlatego tez wielu pracowników firmy to absolwenci wyższych uczelni. Prace tu mogą znaleźć zwłaszcza osoby z wykształceniem technicznym i inżynieryjnym. i inżynieryjnym.

Kontakt z nami

Szybki formularz kontaktowy.

Zacznij pisać i naciśnij klawisz Enter, aby szukać